Regulamin świadczenia usług psychologicznych

I. Zakres zastosowania Regulaminu

1.Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów.

2.O ile mowa w niniejszym Regulaminie o:

-specjaliście psychologu klinicznym- oznacza to osobę posiadającą prawo do wykonywania zawodu zgodne z ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. 2001 nr 73 poz.763 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami);

-siedzibie lub miejscu przeprowadzenia usług psychologicznych- odnosi się do: Inowrocław, ul. Dworcowa 71 (Centrum Medyczne Farma- Med);

-usługach psychologicznych- należy przez to rozumieć usługi świadczone przez psychologa służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu psychologa, polegające w szczególności na: konsultacji psychologicznej, diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, terapii i rehabilitacji psychologicznej oraz udzielaniu interwencji, psychoedukacji, poradnictwa oraz pomocy psychologicznej.

II. Usługi psychologiczne

1.Zakres usług widnieje na stronie internetowej www.buczynska.eu

2.Usługi psychologiczne świadczone są odpłatnie. Płatności należy dokonać gotówką u pracownika rejestracji przed rozpoczęciem wizyty, z góry. Po wejściu do gabinetu psychologicznego należy specjaliście okazać dowód zapłaty (paragon z kasy fiskalnej lub fakturę).

3.Rejestracja klienta odbywa się głównie poprzez kontakt telefoniczny- rozmowę, wiadomość sms lub drogą online (system rejestracji Farma-Med).

4.Zawarcie umowy dotyczącej usługi psychologicznej ma formę ustną i/ lub pisemną (sms, zgłoszenie online).

5.Klient ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii. Zachowanie tajemnicy zawodowej przez psychologa jest podstawą nawiązania prawidłowego kontaktu z klientem i wykonywania zawodu zaufania publicznego. Psycholog zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie i na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6.Pierwsze spotkania (od 1 do 3) mają charakter konsultacyjny.

7.W zależności od potrzeb, usługi psychologiczne mogą dotyczyć:

-konsultacji psychologicznej - jest to od jednego do trzech spotkań, które prowadzą do określenia charakteru zgłaszanego problemu oraz wskazania możliwości jego rozwiązania;

-poradnictwa psychologicznego -związanego z udzielaniem wskazówek dotyczących sposobów rozwiązania danego problemu lub udzielania interwencji w zakresie radzenia sobie z aktualnymi trudnościami;

-diagnozy psychologicznej - służącej określeniu cech i możliwości psychologicznych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi diagnostycznych (np. testów inteligencji, osobowości itp.), jest ona również niezbędna w opisie rodzaju i nasilania zaburzeń, w prognostyce możliwych zmian, w planowaniu oddziaływań w ramach kompleksowego leczenia i rehabilitacji oraz w określaniu predyspozycji zawodowych, przy wytyczaniu ścieżek kariery;

-terapii / rehabilitacji psychologicznej –polegającej na serii sesji przeznaczonych dla osób, które z różnych przyczyn przeżywają aktualnie problemy poznawcze i emocjonalne. Jest to praca indywidualna lub grupowa z psychologiem, mająca pomóc w rozpoznaniu i poszukaniu możliwych rozwiązań tych problemów oraz służąca poznaniu siebie i rozwijaniu własnej osobowości lub rehabilitacji niepełnosprawnych funkcji, w celu poprawy samopoczucia i jakości własnego życia.

-wsparcia psychologicznego - oddziaływania mającego na celu udzielenie doraźnej pomocy psychologicznej osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej;

-psychoedukacji- polegającej na wspieraniu klienta i jego rodziny poprzez dostarczanie informacji na temat zaburzeń i sposobów ich leczenia;

-realizacji treningów i warsztatów psychologicznych - mających na celu rozwijanie osobowości oraz zdobycie nowych umiejętności psychospołecznych;

-lub innych, realizowanych w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalisty.

8.Ilość wizyt ustalana jest w zależności od potrzeb Klienta.

9.Klient ma prawo zrezygnować z wizyty przed ustalonym terminem, ale zobowiązany jest poinformować o tym psychologa osobiście.

10.Wizyta trwa do 45 minut. Istnieje możliwość wydłużenia czasu spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu z psychologiem i opłaceniu dodatkowego czasu, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług.

11.Klient stawia się punktualnie na spotkanie związane z realizacją zamówionej usługi.

12.W przypadku spóźnienia na umówione spotkanie czas spotkania zostaje skrócony o czas, jaki Klient się spóźnił.

13.Potwierdzanie wizyty:

-w przypadku osób zarejestrowanych po raz pierwszy- prosi się o potwierdzenie wizyty osobiście, telefonicznie lub wysyłając wiadomość sms- nie później niż do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym ten, na który została zaplanowana sesja;

-w niektórych sytuacjach może zostać przeprowadzona rozmowa telefoniczna lub będą wysyłane wiadomości sms z prośbą o potwierdzenie czy termin zaplanowanej wizyty jest aktualny;

-w przypadku braku potwierdzenia terminu spotkania, wizyta zostaje anulowana i czas ten zostanie udostępniony kolejnym osobom oczekującym na termin u specjalisty;

- jeśli z powodu oczywistej pomyłki ze strony rejestracji lub specjalisty, na ten sam potwierdzony przez Klienta termin wizyty zgłoszą się dwie osoby, psycholog przyjmuje w pierwszej kolejności osobę, która zapisana jest w osobistym terminarzu specjalisty.

14.Odwoływanie wizyty / Brak obecności na wizycie:

-wizytę należy odwołać najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym ten, na który została zaplanowana wizyta;

-w przypadku wizyt poniedziałkowych sesję należy odwołać najpóźniej w piątek do godziny 18.00;

-jeśli z jakiegoś powodu Klient nie powiadomił o odwołaniu swojej wizyty, to w przypadku zaistnienia kolejnej takiej sytuacji (brak obecności, brak odwołania terminu wizyty) skutkować to będzie koniecznością wniesienia przez Klienta pełnej opłaty za zarejestrowaną i nie odwołaną wizytę.

15.Opinie i zaświadczenia wydawane będą na wyraźną prośbę Klienta. Za wydane dokumenty zostanie pobrana opłata zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

III. Zobowiązania rodziców i opiekunów Klientów niepełnoletnich

1. Rodzic lub opiekun niepełnoletniego Klienta zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania i odbierania go z gabinetu psychologicznego.

2. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poza gabinetem psychologicznym (w poczekalni, na terenie budynku) odpowiadają rodzice lub opiekunowie niepełnoletniego Klienta.

IV. Postanowienia końcowe

1. Klient zgłaszający się na wizytę w gabinecie psychologicznym jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem świadczenia usług psychologicznych i poświadczyć jego akceptację w formie pisemnej.

2.Brak pisemnej akceptacji warunków zawartych w regulaminie świadczenia usług psychologicznych wiąże się z rezygnacją z korzystania z usług psychologa.

3.Każdy klient ma dostęp do zapoznania się z regulaminem na stronie internetowej www.buczynska.eu oraz w gabinecie psychologicznym.

4.Zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne.